е-Learning на Центъра за дистанционно обучение при УНСС

Дистанционната форма на обучение е максимално гъвкава и адаптивна към бюджета на времето на работещите хора; майките, отглеждащи децата си; живеещите в отдалечени населени места; както и към лицата в неравностойно положение и към групите със специфични образователни потребности. Тя е равнопоставена на редовната по отношение на съдържанието на учебните планове, присъждания брой кредити и издаваната диплома. Реализира се от Центъра за дистанционно обучение в гр. София и регионалния център в гр. Хасково.