Обновено: понеделник, 02 декември 2013 8:09
Save as PDF Print Increase font size

Същност и предимства на дистанционната форма на обучение

Дистанционната технология на обучение – новост или вече утвърдена форма, алтернатива или реално бъдеще за съвременното магистърско образование?

Дистанционната форма на обучение се въведе в Университета за национално и световно стопанство през учебната 1997/1998 година. По проект на PHARE беше разработена първата българска университетска магистърска програма по “Международни икономически отношения”, която изцяло се реализира чрез съвременната дистанционна технология за обучение. Последва разработването и на други програми по международни проекти.

Дистанционната форма на обучение е максимално гъвкава и адаптивна към бюджета на времето на работещите хора, майките, отглеждащи децата си, живеещите в отдалечени населени места, към лицата в неравностойно положение и групите със специфични образователни потребности. Тя е равнопоставена на редовната по отношение на съдържанието на учебните планове, присъждания брой кредити и издаваната диплома.

Реализира се от Центъра за дистанционно обучение в София и регионален център в Хасково.

Дистанционното обучение съчетава елементи на електронно обучение с присъствени занятия, които се провеждат само в съботни и неделни дни. Хорариумът за присъственото обучение (консултации) е редуциран на 30 на сто от съответния за редовната форма.

Дистанционното обучение в образователно-квалификационна степен “магистър” е само срещу заплащане. Семестриалната такса включва и стойността на специално разработени учебници и допълнителни учебни материали на хартиен и/или електронен носител; мултимедийни и интерактивни презентации; практически ориентирани казуси, курсови проекти и задачи за самоподготовка; примерни изпитни процедури и тестове, които са базирани в Интернет система с гарантиран непрекъснат високоскоростен достъп.