Structure

Economics of Natural Resources

Head of Department
Deputy Head of Department
Scientific Secretary
Administrative Secretary

Emanoela Belishka

Phone: +359 2 8195 281
Office: 1067

Lecturers:

Doctoral Students:
Ani Dimitrova
Anton Blagoev
Anton Krastev
Valeriya Nikolaeva
Veselka Markova
Gergana Kirkova
Monika Kabadjova
Silviya Tomova-Zaharieva
Iva Kostova
Lyubomir Levicharov
Mariya Topchieva
Nikolay Chistov
Pavel Sheytanov
Tatyana Gevrenova
Hristo Petrov
Yavor Stoyanov
Kaplan Halimi
Nol Krasnichi