Център за изследователски и образователни проекти

Обновено: вторник, 01 март 2022 13:30

Полезни връзки


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Отворени процедуриhttp://sf.mon.bg/?go=page&pageId=363


Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) на Министерство на Образованието и Науката

Отворени процедуриhttps://www.fni.bg/?q=node/9


Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР): http://hrdc.bg/


Erasmus +

Отворени процедуриhttps://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/calls_en


Horizon 2020

Отворени процедуриhttps://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-dashboard


INTERREG: https://www.interregeurope.eu/

INTERREG Гърция-България: http://www.greece-bulgaria.eu/

INTERREG Северна Македония-България: https://interreg.eu/programme/interreg-ipa-cbc-bulgaria-former-yugoslav-republic-of-macedonia/

INTERREG Сърбия - България: http://www.ipacbc-bgrs.eu/

INTERREG Турция-България: http://www.ipacbc-bgtr.eu/

Оперативна програма Балкани: http://www.interreg-balkanmed.eu/


Оперативна програма Черно море: https://blacksea-cbc.net/


Европейско сътрудничество в областта на науката и технологиите (COST): https://www.cost.eu/


Комисия Фулбрайт: http://www.fulbright.bg/bg/