Бюджет на УНСС за 2011 г.

вторник, 08 февруари 2011 0:00

На основание чл. 1, ал. 1 на Постановление № 334 на Министерския съвет от 29. 12. 2010 г.
за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2011 г.

Публикуваме бюджета за 2011 г.
на Университета за национално и световно стопанство - София
(съгласно приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 от ПМС № 334/29.12.2010 г.)


Показатели
СУМА
(в левове)
СУБСИДИЯ - ОБЩО (I+II+III+IV)
15 260 918
I СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
10 937 647
1. Средноприравнен брoй учащи
14 603
2. Среднопретеглен норматив (лв.)
749
II СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
353 058
III СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
3 325 583
1. Субсидия за стипендии
1 729 483
2. Субсидия за студентски столове и общежития
1 596 100
IV СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
644 630


Публикуваме годишния финансов отчет на УНСС и поделения за 2010 г. в изпълнение на изискванията на & 24, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., указания от Министерството на финансите, дирекция "Държавно съкровище" ДДС 12/29.12.2010 г., и извършен одит на годишния финансов отчет на УНСС и поделения за 2010 г.

PDF документ Баланс на УНСС за 2010 г. и поделения

PDF документ Отчет за касовото изпълнение на бюджета на УНСС и поделения за 2010 г.

PDF документ Отчет за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове на УНСС и поделения за 2010 г.

PDF документ Обяснителна записка за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на УНСС и поделения за 2010 г.

PDF документ Обяснителна записка към баланса на УНСС и поделения за 2010 г.

PDF документ Становище на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет за 2010 г. на УНСС и поделения

Галерия снимки от Бюджет на УНСС за 2011 г. ...