Обновено: вторник, 13 септември 2016 9:25
Save as PDF Print Increase font size

Докторантски програми

 

Катедри

 

Докторантски програми

Брой докторантури по форми на обучение

Редовно

Задочно

 

ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

 

Професионално направление 2.2. История и археология

 

Политическа икономия

Стопанска история

1

1

 

ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ

 

Професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

 

Икономическа социология

Социология

2

2

 

Професионално направление 3.3. Политически науки

 

Политология

Политология

3

-

Международни отношения

Политология (Международни отношения и външна политика)

3

-

 

Професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки

 

Медии и обществени комуникации

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Медии и комуникации)

3

1

 

Професионално направление 3.6.  Право

 

Частноправни науки

Гражданско и семейно право

3

2

Частноправни науки

Изобретателско, авторско и патентно право

1

-

Частноправни науки

Римско частно право

1

-

Публичноправни науки

Административно право и административен процес

1

1

Публичноправни науки

Теория на държавата и правото. Политически и правни учения

-

1

 

Професионално направление  3.7. Администрация и управление

 

Управление

Социално управление (Моделиране и прогнозиране в управлението)

-

1

Управление

Социално управление (Социална отговорност на бизнеса)

-

1

Управление

Социално управление (Управление на комуникациите)

-

1

Управление

Социално управление (Управление на разходите)

-

1

Управление

Социално управление (Стратегии за е-бизнес)

-

1

Управление

Социално управление (Управление на промените)

1

-

Публична администрация

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Публична администрация)

2

2

Регионално развитие

Aдминистрация и управление (Регионално развитие)

3

1

 

Професионално направление 3.8. Икономика

 

Икономикс

Политическа икономия (Микроикономика и макроикономика)

3

4

Творчески индустрии и интелектуална собственост

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Бизнес в културата)

1

-

Творчески индустрии и интелектуална собственост

Икономика и управление (Бизнес с интелектуална собственост)

1

-

Финанси

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Банково дело)

1

1

Финанси

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Публични финанси)

1

-

Финанси

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Парична  теория и парична политика)

1

-

Финанси

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Международни финанси)

1

1

Финанси

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Фондови пазари)

1

-

Финанси

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Корпоративни финанси)

1

1

Финанси

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Финанси на социалното осигуряване)

-

1

Статистика и иконометрия

Статистика и демография

3

3

Счетоводство и анализ

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Счетоводна отчетност в нефинансовия сектор)

1

1

Счетоводство и анализ

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Счетоводна отчетност във финансовия сектор)

1

1

Счетоводство и анализ

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Анализ на стопанската дейност)

1

1

Финансов контрол

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Финансов контрол)

2

2

Информационни технологии и комуникации

Приложение на изчислителната техника в икономиката

1

2

МИО и бизнес

Световно стопанство и МИО (Теория на МИО)

2

-

МИО и бизнес

Световно стопанство и МИО (Международен бизнес)

1

1

МИО и бизнес

Световно стопанство и МИО (Международен мениджмънт)

1

1

МИО и бизнес

Световно стопанство и МИО (Управление на международни проекти)

-

1

МИО и бизнес

Световно стопанство и МИО (Международен маркетинг)

1

1

МИО и бизнес

Световно стопанство и МИО (Международни финанси)

1

1

МИО и бизнес

Световно стопанство и МИО (Европейска интеграция)

2

2

МИО и бизнес

Световно стопанство и МИО (Международни пазари и цени)

-

1

Международни отношения

Световно стопанство и МИО (Европейска интеграция и международни отношения)

1

-

Човешки ресурси и социална защита

Икономика и организация на труда

1

2

Маркетинг и стратегическо планиране

Маркетинг

3

3

Маркетинг и стратегическо планиране

Планиране

2

2

Икономика на природните ресурси

Икономика и управление (Аграрна икономика)

1

1

Икономика на природните ресурси

Икономика и управление (Екоикономика)

1

1

Индустриален бизнес

Икономика и управление (Бизнес икономика)

2

-

Индустриален бизнес

Икономика и управление (Бранд мениджмънт)

1

-

Индустриален бизнес

Икономика и управление (Мениджмънт на аутсорсинга)

1

-

Предприемачество

Икономика и управление (Предприемачество)

1

1

Логистика

Икономика и управление (Стопанска логистика)

1

2

Икономика на туризма

Икономика и управление (Туризъм)

4

1

Икономика на транспорта

Икономика и управление (Икономика на транспорта)

3

3

Недвижима собственост

Икономика и управление (Недвижима собственост)

1

2

Национална и регионална сигурност

Икономика и управление (Икономика на отбраната и сигурността)

2

2

Икономика на търговията

Икономика и управление (Управление на оперативните разходи в търговията)

-

1

Икономика на търговията

Икономика и управление (Електронна търговия)

1

-

Икономика на търговията

Икономика и управление (Търговия)

1

2

ОБЩ БРОЙ ДОКТОРАНТУРИ ЗА УНСС

79

65