Обновено: Wednesday, 01 February 2012 10:45

Tuition Fees

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩШАНЕ В ОКС “МАГИСТЪР” РЕДОВНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2011-2012 ГОДИНА ЗА ЗАВЪРШИЛИ ОКС “БАКАЛАВЪР” ИЛИ ОКС “МАГИСТЪР”

 

N по
ред

Специалности и специализации

Семестриална
такса

1.

Администрация и управление

 

1.1

Бизнес администрация вкл. гр.Хасково

900

1.1.1

Бизнес администрация със специализация 
Управление на качеството и околната среда

900

1.1.2

Бизнес администрация 
със специализация “Бизнес комуникации

800

1.2

Публична администрация

900

1.2.1

Публична администрация 
със специализация “Здравен мениджмънт”вкл. гр.Хасково

900

1.2.2

Публична администрация със специализация “ Държавна администрация “

900 

1.3

Регионално развитие

900

2.

Икономика

 

2.1

Емпирични, социални, маркетингови и политически изследвания

800

2.2

Бизнес информатика със специализация  "Информационни технологии за бизнес анализи „

800

2.3

Бизнес икономика

800

2.4

Европейски бизнес и финанси

1800

2.5

Застраховане и социално дело

800

2.6

Застраховате и социално дело със специализация   „Застраховане “

800

2.7

Интелектуална собственост

800

2.8

Икономика на човешките ресурси със специализация   “Управление на човешките ресурси”

800

2.9

Икономика на търговията

800

2.10  

Икономическа политика

700

2.11

Икономика на отбраната и сигурността

700

2.11.1

Икономика на отбраната и сигурността със специализация “ Корпоративна сигурност “

700

2.12 

Икономика на туризма

800

2.13

Икономика на индустрията

800

2.14

Икономика на недвижимата собственост

800

2.14.1

Икономика на недвижимата собственост със специализация “ Мениджмънт на недвижимата собственост “

800

2.15

Икономическа социология със специализация “ Икономика и общество “

800

2.16

Икономика на транспорта

800

2.17

Икономика на енергетиката

800

2.18

Макроикономика

700

2.19

Маркетинг

900

2.20

Международен туризъм

800

2.21

Международни икономически отношения

900

2.22

Управление на международни проекти

900

2.23

Международен бизнес – български език

900

2.24

Международен бизнес – английски език

1350

2.25

Международна търговия и развитие

900

2.26

Международни финанси

900

2.27

Прогнозиране и планиране

700

2.28

Публични финанси вкл. гр. Хасково

900

2.29

Стопанска логистика

700

2.30

Счетоводство

900

2.31

Счетоводство и контрол вкл. гр. Хасково

900

2.32

Статистика и иконометрия

700

2.33

Финансов контрол

900

2.33.1

Финансов контрол със специализация “ Одитинг “

900

2.34

Финанси

900

2.34.1

Финанси със специализация “ Дългът и финансовите кризи “

900

2.35

Финансов мениджмънт

900

3

Обществени комуникации 
и информационни науки

 

3.1

Журналистика и масмедии със специализация “Масмедии и политика”

800

3.2

Медии и журналистика със специализация “Продуцентство и културни индустрии”

800

4.

Политически науки

 

4.1

Политология

800

4.2

Приложна политология

800

4.3

Национална сигурност

800

5.

Социални, стопански и правни науки

 

5.1

Социология със специализация “Лидерство и организационна диагностика”

800

5.2.

Социология със специалност “Социално предриемачество”

800

5.3

Социология със специалност “Икономика и общество”

800

5.4

Социология със специалност “Европейска социална политика и социална работа”

800