Най-новият брой
Икономически и социални алтернативи
Том
25
година
2019
Брой
2

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Използване на платежни карти и предотвратяване на измами, свързани с тях, в Европа и у нас

Резюме

Платежните карти са осно­вен и най-използван електронен платежен инструмент за плащания на дребно в Ев­ропа. Тяхната относителна важност сред останалите платежни инструменти е пър­востепенна. Анализът на данни на Европей­ската централна банка (ЕЦБ) показва, че използването им за изследвания 14-годишен период от 2000 г. до 2013 г. непрекъснато нараства в абсолютно и относително из­ражение. Същевременно остава актуален проблемът със сигурността на транзакци­ите с платежни карти. След известно ре­дуциране на броя и стойността на карто­вите измами в годините след пика им през 2008 г., през 2012 г. те отново бележат ръст. Като основен тип измами се утвърж­дават картово безналичните измами, кои­то формират преобладаващия дял в стой­ността на транзакциите. За преодоляване­то им са възможни редица мерки, при това като основна се предлага използването на двуфакторна автентикация на потреби­телите, особено в средата на интернет в електронната търговия. Намалява значе­нието на измамите чрез банкомати и POS устройства благодарение на почти изцяло приключилата миграция към използване на чип карти в съответствие с EMV стандар­та, който се утвърждава като основното средство за противодействие на картово наличните измами. Въпреки относително слабото развитие на картовия пазар в Бъл­гария, значението на картовите измами не бива да се подценява, като са наложителни нормативни промени с цел осигуряване на надеждно събиране на информация за броя и стойността им и ефективното им проти­водействие.

The Use of Payment Cards and the Prevention of Payment Card Fraud in Europe and Bulgaria 

Payment cards are the primary and most widely used electronic payment instrument for retail pay­ment in Europe. Their relative importance among other payment tools is paramount. The analysis of ECB data shows that their use over the studied 14- year period of 2000-2013 is growing steadily both in absolute and in relative terms. At the same time, the issue of the security of payment card transactions remains relevant. Fol­lowing a certain reduction in the number and total value of payment card fraud in the years after their peak in 2008, they started to grow again in 2012. The primary type of fraud is the card-not-present type, which forms the majority of the total transac­tion value. There are different approaches possible to tackle this issue and a primary one is to make use of two-factor authentication of users available, especially in e-commerce. The importance of fraud committed through ATMs and POS devices decreases thanks to the almost complete migra­tion towards using chip cards in accordance with the EMV standard, which has established itself as the main counter-measure for card-present fraud. Despite the relatively weak development of the card market in Bulgaria, the significance of card fraud should not be underestimated. Legislative amendments are strongly advised in order to en­sure a reliable collection of data for their number and value and to help further with their effective counteraction.


Ключови думи

платежни карти, картови измами, картово безналични измами, EMV, двуфакторна автентикация
Свалете 8-br4-2015-6.pdf