Най-новият брой
Том
29
година
2023
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Проекти за повишаване на физическата сигурност в търговските банки

Резюме

Статията разглежда актуални въпроси, свързани с дейността на търговските банки в България. Нарастването на броя на банковите обири и редица други заплахи пред банковата сигурност диктуват необходимостта от повишаване на физическата им защита. Статията предлага методика, на чиято база може да се разработят и оценят проекти за повишаване физическата сигурност на банките, а оттам и повишаване на тяхната положителна репутация. В нея последователно е описан процесът на анализ на средата, оценка на риска, разработване и оценяване на проектите в тяхната специфика.

Projects to Increase Physical Security at Commercial Banks

The article discusses current issues related to the operation of commercial banks in Bulgaria. The increase in the number of bank robberies and a number of other threats to banking security dictate the need for increased physical protection. The article offers a methodology based on which you can develop projects to improve the physical security of banks and by that to increase their goodwill . The article successively describes the process of analyzing the environment, risk assessment, development and evaluation of projects in their specificity.  

Ключови думи

Проекти, търговски банки, физическа сигурност, рискови групи
Свалете 11_br_3_2014.pdf