Най-новият брой
Том
29
година
2023
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

"Икономиката в сянка" в представите на българското общество

Резюме

Настоящата статия предлага кратка ретроспекция върху подходите и методите за емпирично изучаване на тази част от икономическите практики, които е прието да се означават с конструкта „икономика в сянка“. Предвид липсата на консенсус по отношение на понятийния апарат, специално място е отделено на изясняване на онтологичната релевантност на конструкта „икономика в сянка“. Представена е авторска методология за емпирично изучаване на „икономиката в сянка“, в основата на която е поставен холистичният подход. Статията осветлява два от аспектите в общественото мнение за „икономиката в сянка“: първо, какви са представите на българското общество за относителния дял на „икономиката в сянка“ в националната икономика и второ, какви са доминиращите в общественото мнение модели за оценка и възприемане на „икономиката в сянка“. На основата на реализирана през периода 2010-2013 г. система от емпирични социологически изследвания са направени констатации за обхвата, тенденциите и проявленията на „икономиката в сянка“. Показано е, че различните участници в социално икономическите отношения оценяват сенчестите практики по различен начин, което е функция както на специфичното място в системата от производствени отношения, така и рефлексия
на непосредствените ползи и вреди, които различните участници в сивите практики изпитват.

Shadow Economy in Perception of the Bulgarian Society

Current article offers a brief retrospective on approaches and research methods to study those particular segment of economic practices defined as shadow economy. A special place is given to clarify the ontological relevance of the construct „shadow economy“, thus overcoming the lack of consensus on the conceptual apparatus. A unique methodology for Social Survey Research on “shadow economy” has been introduced, with holistic approach taken as a core of the methodology. The article highlights two basic aspects of “shadow economy” public opinion: first, what are the perceptions of the Bulgarian Society for the relative share of “shadow economy” in the national economy and, secondly, what are the prevailing public opinion models for “shadow economy” assessment and acceptance. Based on the system of Social Survey research carried out in 2010-2013, key conclusions on the scope, trends and “shadow economy” forms are made. It is shown that the different participants in social and economic relations evaluated shadow practices in a distinct manner, which is a result of the specific place taken by individuals in the system of production, as well as a reflection of the direct benefits and harms experienced by different actors implementing shadow economic practices.  

Ключови думи

икономика в сянка, методология за емпирично изучаване на „икономиката в сянка“, обществено мнение за „икономика в сянка“, сиви практики, толерантност и чувствителност към „икономиката в сянка“.
Свалете 1_br_3_2014.pdf