Най-новият брой
Том
29
година
2023
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Обучението по корпоративно предприемачество в Университета за национално и световно стопанство

Резюме

Обучението по корпоративно предприемачество в Университета за национално и световно стопанство

Предмет на настоящата статия е натрупаният опит и изградената методика на обучението по корпоративно предприемачество в Университета за национално и световно стопанство. В статията е разгледана същността и ролята на явлението „корпоративно предприемачество“, като е акцентирано върху неговото значение за успешното развитие на установените на пазара предприятия. Представени са основните предпоставки, довели до въвеждането на такава дисциплина в обучението на студентите от специалност „Предприемачество“ в УНСС, и е направена характеристика на нейния обхват, съдържание и търсени резултати. Анализиран е акумулираният опит от обучението по дисциплината – организация, структура и съдържание на учебния процес, постигнати резултати, съпътстващи трудности и идентифицирани възможности за развитие.

Training at the University of National and World Economy

Subject of the present article is the experience and the developed methodology with regard to corporate entrepreneurship training at the University of National and World Economy. The essence and the role of the phenomenon “corporate entrepreneurship” are discussed in the article, focusing on its importance for the successful development of the companies on the market. The main preconditions which have led to the introduction of such a course for the students in the Entrepreneurshipspecialty are presented, together with characteristics of the course’s scope, the content and the pursued results. The experience accumulated in the course of the teaching on this subject is analysed – organisation, structure and content of the teaching process, achieved results, encountered difficulties and identified possibilities for development.

Ключови думи

корпоративно предприемачество, големи предприятия, учебен процес, студентски проекти
Свалете 9_Maria_Vasilska.pdf