Най-новият брой
Том
29
година
2023
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Икономическият растеж и благоприятната среда за живеене

Резюме

Икономическият растеж и благоприятната среда за живеене

 Настоящата статия дискутира условията, при които оптималното решение за разработване на природните ресурси включва постоянна защита на околната среда. Тези условия са много по-рестриктивни от условията в останалите модели на икономическия растеж и устойчивото развитие. Нарастващото потребление и намаляващите цени няма как да гарантират постоянно опазване на околната среда. От друга страна,  първоначалната капиталова наличност се оказва важна детерминанта на оптималното ниво на опазване на околната среда. Отчитането на
стойността на благоприятната среда за живеене повишава първоначалната цена на ресурсите и понижава ръста на тази цена.

Economic Growth and Resource Amenity

The present paper discuses conditions, under which the optimal decision for development of natural resources includes permanently preserve of natural environment. These conditions are much more restrictive then the conditions in other models of economic growth and sustained development. There is no way the increasing consumption and decreasing prices to guarantee a permanent protection of natural environment. However, the initial capital endowment appears an important determinant of optimal level of permanent preservation of natural environment. Taking in to account the value of amenity resources leads to higher initial price of resources and lower rate of growth of this price.

Ключови думи

устойчиво развитие, благоприятна среда за живеене, екосистеми, капитал-ресурси, функцията на Хамилтон
Свалете 2_Yuli_Radev.pdf