Най-новият брой
Том
30
година
2024
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Противодействие на корупцията - елемент на националната и вътрешна сигурност

Резюме

Световноизвестният иконо мист проф. Стиф Ханке, след като стана доктор хонорис кауза на Българската ака демия на науките, заяви, че „корупцията създава лош имидж на България и спира раз витието й” 2 . Развитието на държавата е елемент от националната сигурност на всяка държава – членка на ЕС. Корупцията, организираната престъпност и монополи зиране на част от икономиката са едни от компонентите, които застрашават нацио налната сигурност. Те отслабват държав ното управление, разрушават икономиката, създават безработица и сива/скрита ико номика, поддържат нереформирана съдебна система и непрозрачна административна бюрокрация, които разгледани поотделно и взети в тяхната съвкупност, адресират един нов специфичен проблем за преусмис ляне характеристиките на националната сигурност. Европейската стратегия за сигурност очертава рамката на външното измерение на сигурността на Съюза, която на практика не може да бъде отделена от сигур ността на всяка държава членка. Пред ставените рискове са взаимосвързани с вътрешната сигурност и изискват нова стратегическа визия и обща политическа воля за тяхното решение, особено в усло вията на икономическа и финансова криза в Европейския съюз. В разработката се проследяват някои основни акценти, залегнали в национални те стратегии за сигурност, и нивата на корупция в отделни държави на ЕС, както и анализ на насоките на Европейската коми сия за допълнение на основните характе ристики на националните стратегии за си гурност, извеждайки акцента към вътреш ната сигурност, човешката сигурност, системата за почтенност, запазване и увеличаване благосъстоянието и устойчи вото развитие на държавите – членки и ЕС.

Combating the Corruption-part of the National and Home Security

Milka Yosifova

The World famous economist Prof. Steve Hanke, after receiving the Doctor Honoris Causa of the Bulgarian Academy of Sciences said that the corruption gives a bad image to Bulgaria and stops its development`(1). The prosperity of the country is an element of the national security of each EU member state.  The corruption, the organized crime and the monopolizing parts of the economy are one of the components which threaten the stability of the country. They weaken the government and the economy, create unemployment and gray/hidden economy and support the unreformed judicial system and non transparent administrative bureaucracy.  When discussed separately or together they address a new specific problem for the home security. The European Security Strategy (ESS) draws a frame for the security of the EU, which in practice is closely connected to the security of each of the member states. The discussed problems are inter related and require new strategic vision and strong political will for their solution, especially in the current economic and financial crisis in EU.

In the article are followed some basic highlights from the national security strategies and the levels of corruption in the different EU countries, as well as an analysis for the way the European Commission complement the basic characteristics of the national strategies for security, mainly the home security, human security, the maintain and the increase the welfare and the stable development of the EU member-states.

Ключови думи

Сигурност, корупция, ценности
Свалете 2013-4-11.pdf