Най-новият брой
Том
30
година
2024
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Алтернативен модел на пенсионното социално осигуряване в България

Резюме

В статията се разглежда ис торическото развитие на съвременната пенсионна система в Република България, от нейното създаване до днешни дни. На основата на направения анализ, съобразен със съвременните техники, предлагани от информационното общество, се предла га нов модел за определяне на размера на индивидуалната пенсия, базиран на едно временното действие на отложения доход, разходопокривния и солидарния подход.

Alternative Model of Social Security Pensions in Bulgaria

Sasho Angelov

The article examines the historical development of modern pension system in Bulgaria from its creation to the present day. Through analysis, consistent with modern techniques offered by the information society, a new model is proposed for determining the individual pension amount based on the simultaneous operation of deposited remittance income, PAYG and solidarity approach.

Ключови думи

обществено осигуряване, пенсия, модел „Бисмарк”, отложен доход, разходопокривен модел, солидарен подход
Свалете 2013-4-10.pdf