Най-новият брой
Том
29
година
2023
Брой
3

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Изследване на конвергенцията при бедността на работещите бедни сред страните от Европейския съюз

Резюме

Най-малко податливата на бедност категория е работещото насе­ление. Въпреки това, в условията на кри­зи, пандемии и други икономически сътре­сения, те също биват изложени на риск от бедност и социално изключване, защо­то бедността не е характеристика на самото лице, а на домакинството, в кое­то то се намира. Ако в домакинството има деца, безработни лица или друго об­стоятелство, тогава работещото лице може да се окаже всъщност работещ беден. Поради тази причина ще бъде раз­гледана динамиката на бедността през последните 10 години при работещото население сред страните от Европей­ския съюз (ЕС), както и уеднаквява ли се (конвергира ли) бедността между стра­ните в съюза през този период (2010 – 2019 г.). 

A Study of Convergence in the Poverty of the Working Poor among European Union Countries

The least poverty-prone category is the working population. However, in the context of crises, pandemics and other economic shocks, they are also exposed to the risk of poverty and social exclusion, because poverty is not a characteristic of the person himself, but of the household in which he is located. If there are children in the household, unemployed people or some other reason, then the working person may actually be working poor. For this reason, the dynamics of poverty in the last 10 years among the working population among the countries of the European Union (EU) will be examined, as well as whether poverty is uniform (converging) between the countries in the union during this period (2010 – 2019).

Ключови думи

poverty, working poor, convergence of poverty.
Свалете ISA.2023.2.08.pdf