Най-новият брой
Том
29
година
2023
Брой
3

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Анализ на българския финансов пазар, посредством приложението на фракталната геометрия

Резюме

Изследването представя и обобщава в кондензиран порядък базови­те постулати и концепции, произтичащи от принципите и идеите на фрактална­та геометрия, приложени в областта на поведението и динамиката на финансови­те пазари. Направен е сравнителен ана­лиз между класическите финансово-ста­тистически показатели за измерване и обобщаване на определено състояние на финансовата система, от една страна и основните количествени параметри, произтичащи от фракталния анализ, от друга. В последната част е направен анализ и тест за фракталност на бъл­гарския финансов пазар и по-специално, в детайли е анализиран основният борсов индекс – SOFIX.

Application of Fractal Geometry in Studies of the Bulgarian Financial Market

The present study presents and summarizes in a condensed manner the basic postulates and concepts arising from the principles and ideas of fractal geometry, applied in the field of behavior and dynamics of financial markets. A comparative analysis has been made between the classic financial and statistical indicators for measuring and summarizing a certain state of the financial system, on one hand, and the main quantitative parameters resulting from the fractal analysis, on the other. In the last part, an analysis and test for fractality of the Bulgarian financial market has been made represented by the main stock index – SOFIX.


Ключови думи

fractal process, fractal dimension, Hurst exponent
Свалете ISA.2023.2.06.pdf