Най-новият брой
Том
29
година
2023
Брой
1

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Динамичен детерминиран факторен анализ по усреднения метод на верижните замествания

Резюме

В настоящата статия e представена приложимостта на усред­нения метод на верижните замества­ния за извършване на динамичен детер­миниран факторен анализ. Усредненият метод на верижните замествания е единственият универсален и точен ме­тод на детерминиран факторен анализ на кратни факторни модели, а също така и на факторни модели, съдържащи кратен елемент. В статията е пред­ставена систематизация в табличен вид на изведените от автора стари и нови математически изрази за коли­чествено определяне на индивидуални­те факторни влияния на участващите факторни променливи върху измене­нието на резултативния показател за всички видове детерминирани фактор­ни модели, съдържащи до четири броя факторни променливи. Целта на насто­ящата статия е да се разкрият прило­жимостта и точността на усреднения метод на верижните замествания за нуждите на динамичния детерминиран факторен анализ.

Dynamic Deterministic Factor Analysis Using the Averaged Chain Substitution Method

This article presents the applicability of the averaged chain substitution method for performing dynamic deterministic factor analysis. The averaged chain substitution method is the only universal and accurate method for deterministic factor analysis of multiple factor models and of factor models containing a multiple element. The author’s previous and new mathematical expressions for the quantitative determination of the individual factor influences of the participating factor variables over the variation of their result indicator for all types of deterministic factor models containing up to four factor variables are systematized by types of factor models in tabular form. The purpose of this article is to reveal the applicability and accuracy of the averaged chain substitution method for the needs of dynamic deterministic factor analysis.

Ключови думи

quantitative methods, dynamic deterministic factor analysis, averaged chain substitution method.
Свалете ISA.2023.1.11.pdf