Най-новият брой
Том
29
година
2023
Брой
1

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Портфейлна оптимизация с UPM/LPM алгоритъм за частните пенсионни фондове

Резюме

Глобалните екологични про­блеми и климатични изменения през по­следните десетилетия изведоха на пре­ден план въпросите, свързани с устой­чивото развитие на икономиките и вли­янието на тези процеси върху дългосроч­ната възвращаемост на широко диверси­фицираните портфейли. Отчитането на всички рискови фактори и потенциални възможности е от ключово значение за инвестициите на пенсионните фондове, които са призвани да действат „в най- добрия интерес“ на бенефициентите, осигурявайки сигурни и стабилни доходи. За да разгърнат своя потенциал за финансиране на нисковъглеродния преход на икономиката, пенсионните фондове трябва да са убедени, че финансовите ха­рактеристики на „зелените“ активи съв­падат с търсения от тях профил и добре познават техните ползи и рискове. На­стоящата разработка цели да изследва ефекта от включване на зелени активи в портфейла на фондовете за допълни­телно доброволно пенсионно осигуряване в България, като прилага UPM/LPM модел за портфейлна оптимизация. Моделът е силно конфигуруем към множество огра­ничения, работи без допускания относно разпределението на възвращаемостта на активите и „улавя“ различните функ­ции на полезност на инвеститорите.

Private Pension Funds Portfolio Optimization with UPM/LPM Algorithm

Global environmental problems and climate changes in recent decades have brought to the fore the questions related to the sustainable development of economies and the impact of these processes on the long-term returns of widely diversified portfolios. Consideration of all risk factors and potential opportunities is key to the investments of pension funds, which are called to act “in the best interest” of beneficiaries, providing secure and stable income.

To unlock their potential to finance the economy’s low-carbon transition, pension funds must be convinced that the financial characteristics of green assets match the profile they are look­ing for and have a good understanding of their benefits and risks. The current paper aims to research the effect of including green assets in the portfolio of voluntary private pension funds in Bulgaria, applying the UPM/LPM model for portfolio optimization. The model is highly con­figurable to multiple constraints, operates without assumptions about the distribution of asset returns, and “captures” the various utility functions of investors.

Ключови думи

portfolio optimization, voluntary private pension funds, green investments, UPM/ LPM algorithm.
Свалете ISA.2023.1.07.pdf