Най-новият брой
Том
29
година
2023
Брой
1

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Технологиите, основани на Индустрия 4.0, като инструмент за прилагане на стратегии за диверсифициран растеж

Резюме

Четвъртата индустриал­на революция или т.нар. Индустрия 4.0 е вече факт под формата на набор от високи технологии в бизнес организаци­ите; на нови бизнес модели, целящи ди­гитализация; на национални, европейски и световни стратегически инициативи, целящи насърчаване на дигитализация­та на бизнеса; като феномен, променящ начините на производство, потребление, общуване, а в дългосрочен план и на обу­чение и образование. Тази индустриална революция се явява важен фактор от обкръжаващата бизнес среда на съвре­менните бизнес организации, който може да насърчи или ограничи развитието им. Технологиите, свързвани с нея, предста­вляват важна вътрешна детерминанта на растежа. В тази връзка, в настояща­та статия е разгледан феноменът „Ин­дустрия 4.0“ и връзката му със стратеги­ческото бизнес планиране и прилагането на конкретен вид стратегии за растеж на бизнес организациите. В заключение, статията дава отговор на въпроса дали и как технологиите, базирани на Индус­трия 4.0, допринасят за прилагане на разглежданите стратегии за диверсифи­циран растеж в предприятията.

Industry 4.0-based Technologies as a Tool for Implementation of Strategies for Diversified Growth

The fourth industrial revolution or Industry 4.0 is already a fact in the form of a set of high technologies in business organizations; of new business models aimed at digitalization; of national, European and global strategic initiatives aimed at promoting digitalization of business; as a phenomenon changing the ways of production, consumption, communication, and in the long term also of training and education. This industrial revolution is an important factor in the external business environment of modern business organizations, which can promote or limit their development. The technologies associated with it represent an important internal determinant of growth. In this regard, the present article examines the “Industry 4.0” phenomenon and its relationship with strategic business planning and the implementation of a specific type of business growth strategies. In conclusion, the article answers the question whether and how Industry 4.0-based technologies contribute to the implementation of the examined strategies for diversified growth in enterprises.

Ключови думи

Growth, industry 4.0, strategies, technologies
Свалете ISA.2023.1.03.pdf