Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Оценяване на реални опции при различна динамика на базовия актив

Резюме

Настоящата разработка е замислена с цел да се демонстрира приложението на опционната техника за оценяване в областта на реални активи и в частност – цели предприятия. Представени са главните постулати и допускания, стоящи в основата на оценяването на опции, като с цел да се изведе максимално правдоподобна методология за оценяване, ключов акцент е поставен върху динамиката на базовия актив. Анализирани са основните вероятностни процеси, моделиращи поведението на цените на активите, цитирани в научната литературата и използвани в практиката. В практическата част опционната техника е приложена за оценяване на предприятие, опериращо в областта на добива, производството и продажбата на нефт, като са направени две паралелни сравнителни оценки на предприятието в зависимост от допусканията за динамиката на несигурността на базовия актив, носител на стойността.

Real Options Valuation under Different Dynamics of the Underlying Asset

The present study is designed to demonstrate the application of the option valuation technique in the field of real assets valuation and in particular – valuation of entire enterprises. The main postulates and assumptions underlying the valuation of options are presented, and in order to derive the most plausible valuation methodology, a key emphasis is placed on the dynamics of the underlying asset. The main probabilistic processes modeling the behavior of asset prices cited in the scientific literature and used in practice are analyzed. In the practical part, the option technique is applied for valuation of an enterprise operating in the field of oil production, distribution and sale, as two parallel comparative estimates of the enterprise value are made depending on the assumptions for the dynamics of uncertainty of the underlying asset.

Ключови думи

jump-diffusion process, correlated Heston model, real options, enterprise value.
Свалете ISA.2022.3.10.pdf