Най-новият брой
Том
30
година
2024
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Критерии и показатели за оценка конкурентоспособността на стоките

Резюме

Отправна точка за определяне конкурентоспособността на националната икономика е конкурентоспособността на стоките на българските производители. Определянето на конкурентоспособността на стоките поставя множество и сложни проблеми, които не могат да се анализират в една статия. Затова, правейки изричната уговорка, че обект на статията са стоките материални продукти, авторът се спира на следните основни въпроси: критерии за конкурентоспособност и тяхната значимост; връзките на критериите с маркетинговите политики и стратегии на фирмите; условията, на които трябва да отговаря системата от показатели за оценка на конкурентоспособността по отделните критерии.

Criteria and Indexes for Evaluation of the Competitive Power of the Goods

It is not necessary to explain why the competitive power of the Bulgarian economics is a key issue in accordance to the Bulgaria integration into the European Union. A starting point (or an ending one due to the bidirectional links) for determining the competitive power of the national economics, is the competitive power of the goods of the Bulgarian manufacturers. The determining of the competitive power of the goods points out many comprehensive questions that cannot be analyzed in a single study. That is the reason why the focus here is over the following major issues: criteria for competitive power and their meaning in the different goods; the connections of these criteria with the marketing policies and strategies of the firms; the conditions, of which the system of indexes for evaluation of the competitive power of the separate criterions must follow

Ключови думи

competitive power of the goods, criteria for evaluation
Свалете ISA.2009.1.01.pdf