Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
3

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Анализ на екологичния аспект в земеделските стопанства

Резюме

Функционирането на земедел­ските стопанства в условията на екологи­зация на Общата селскостопанска полити­ка (ОСП) крие рискове, които за земеделски­те производители е изключително важно да бъдат преодолени. Затова е необходимо да се извърши анализ на екологичния аспект в земеделските стопанства. Целта на този анализ е да бъдат отчетени особености­те на схемата Селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда за програмния период 2014-2020 г. Методо­логичната рамка включва: 1) Теоретичен преглед на управлението на земеделско­то стопанство; 2) Прилагането на SWОT анализ, който подпомага стратегическите решения на стопаните в условията на еко­логизация на ОСП; 3) Съставяне на насоки и извеждане на препоръки към земеделските производители за по-добро управление на земеделските стопанства в условията на екологизация на ОСП през новия програмен период 2021-2027 г.

Analysis of the Ecological Aspect of Farms

The functioning of farms in the conditions of the Common Agricultural Policy (CAP) greening poses substantial risks for farmers to manage. Therefore, it is necessary for the environmental aspect of farms to be analyzed. The purpose of the analysis is to point out the particulars of good environmental farm practices for the 2014-2020 programming period. The analytical part includes: 1) Theoretical review of farm management; 2) SWOT analysis to support farmers’ strategic decisions in the condition of CAP greening; 3) Guidelines and recommendations to farmers for better farm management in the conditions of CAP greening for the new 2021-2027 programming period.

Ключови думи

farms, SWOT analysis, CAP greening
Свалете ISA.2022.2.03.pdf