Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Политика на списанието

Технологични особености на информационна система за отчитане и рецензиране на научни проекти

Резюме

В статията се разглеждат функционалните особености на уеб базирана информационна система за отчитане и рецензиране на университетски научни проекти. Изяснява се мястото на отчитането и рецензирането в цялостния жизнен цикъл на университетските научни проекти. В статията се представят съществуващите нормативни особености по отношение на отчитането и рецензирането на научни проекти на университетско равнище, които се прилагат по отношение на управлението на съответните сключени договори за научни изследвания. Описани са технологичните особености на дигитализирането на процесите по отчитане и рецензиране на университетски проекти за научни изследвания. На тази база в статията се предлагат някои модели за проектиране на уеб базирана информационна система за отчитане и рецензиране на научни проекти. Предложените модели са практически приложени и са представени постигнатите с тяхната реализация резултати. В заключение са дефинирани ползите от дигитализирането на процесите по управление на университетски научни проекти и са очертани възможностите за бъдещо развитие на софтуерните решения в предметната област.

Technological Features of an Information System for Reporting and Reviewing of Research Projects

The article discusses the functional features of a web-based information system for reporting and reviewing of university research projects. The place of reporting and reviewing in the entire lifecycle of university research projects is clarified. The article presents the existing regulatory features regarding the reporting and reviewing of research projects at university level, which are applied to the management of the respective concluded research contracts. The technological features of digitalization of the processes of reporting and reviewing of university research projects are described. On this basis, the article offers some models for design of a webbased information system for reporting and reviewing of research projects. The proposed models are practically applied, as the results achieved with their implementation are presented. In conclusion, the benefits of digitalization of the processes of management of university research projects are defined and the possibilities for future development of software solutions in the subject area are outlined.

Ключови думи

Software, project management, information system, web application
Свалете ISA.2022.1.06.pdf