Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
1

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Политика на списанието

Текучество на човешките ресурси в администрацията на изпълнителната власт

Резюме

Защо се наблюдава относително голямо текучество при човешките ресурси в администрацията на изпълнителната власт? Отговорът на този въпрос би допринесъл за намаляването му. А поставянето на текучеството в неговите нормални граници би допринесло за преодоляването на бюрократизма и на пасивността в администрацията на изпълнителната власт при разглеждане на дела от значение за бизнеса и граждани те. Относително голямото текучество е показател за определени процеси и проблеми в администрацията. От тази гледна точка, от важно значение е да се разкрият причините, които го обуславят, за да може да се повлияе върху тях. На основата на реално и обективно наблюдение на процесите в Министерството на правосъдието и в други администрации е възможно обобщението, че относително големият брой на служителите, които напускат администрацията на изпълнителната власт, и относително краткият период от време, през който работят в нея, се дължи на няколко фактора. На първо място, липсата на устойчива и ясна перспектива за кариерно израстване и на планиране на развитието на отделните държавни служители. На второ място, относително лошата атмосфера (микроклимат) в отделни звена (структури) в администрацията. На трето място, липсата на дух за принадлежност (силна организационна култура) към администрацията на изпълнителната власт. На практика не е достатъчно престижно да се работи в нея. На четвърто място, свръхнатоварването на определени държавни служители за сметка на други. По този начин се увеличава рискът от грешки на свръхнатоварените. Едва на пето място е относително по-ниското заплащане в сравнение с частния сектор.

Turnover of Civil Servants in the Executive Power Administration

Based on an actual and objective observation of the processes in Bulgarian administrations, it is possible to summarize the assumption that the relatively high number of civil servants leaving the executive power administration and the relatively short period of time they work in, are due to several factors: In the first place, a lack of substantial and clear perspective of professional development and career path planning for each civil servant. Second, the relatively poor atmosphere (micro-climate) in several divisions and departments in the administration. Third, the lack of sense of belonging / esprit de corps (strong organizational culture) to the government’s executive power administrations. It is not prestigious to work for the administration. Fourth, the work overload of certain civil servants compensating for others. This in turn increases the risks of errors and mistakes by the former. The relatively lower salaries in comparison to the private sector are only in fifth place.

 

Ключови думи

turnover, civil servants, executive power administration, perspective of professional development, strong organizational culture
Свалете ISA.2021.4.08.pdf