Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
3

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Усреднен метод на верижните замествания – приложимост, предимства и недостатъци

Резюме

В настоящата статия са пред­ставени приложимостта, предимствата и недостатъците на най-често използвани­те в практиката методи на детерминиран факторен анализ за нуждите на финансово- стопанския анализ. Усредненият метод на верижните замествания е разработен и ап­робиран за всички възможни комбинации от факторни модели, съставени от две, три и четири факторни променливи, като са изве­дени аналитичните изрази за количествено определяне на индивидуалните факторни вли­яния на участващите факторни променливи върху изменението на резултативния показа­тел за тях. Той притежава универсалността и елиминира единствения и съществен не­достатък на метода на верижните замест­вания, а именно – неговата нееднозначност (точност) на получените резултати относ­но количественото измерване на индивиду­алните факторни влияния на участващите факторни променливи върху изменението на резултативния показател при промяна на реда на извършване на заместванията на факторните променливи при построяване на факторните вериги. Целта на настоящото изследване е да се разкрият приложимостта, предимствата и недостатъците на мето­дите за детерминирания факторен анализ и да се представят резултатите от апро­бацията на усреднения метод на верижните замествания за всички възможни комбинации от факторни модели, съставени от две, три и четири факторни променливи.

Averaged Chain Substitution Method – Applicability, Advantages, and Disadvantages

The article presents the applicability, advantages and disadvantages of the methods of determinant factor analysis, which are employed most commonly in practice for the needs of financial and business analysis. The averaged chain substitution method is developed and tested for approval for all possible combinations of factor models comprising two, three, and four factor variables. Analytical expressions are derived for the quantitative determination of the individual factor influences of the participating factor variables over the variation of their result indicator. It is characterized by universality and eliminates the only significant disadvantage of the chain substitution method, namely the ambiguity (non-accuracy) of the results obtained thereby regarding the quantitative measurement of the individual factor influences of the participating factor variables exerted on the variation of the result indicator when changing the order of substitutions of the factor variables in the construction of factor chains. The objective of the present study is to reveal the applicability, advantages, and disadvantages of the methods of determined factor analysis and to present the results of the approbation of the averaged chain substitution method for all possible combinations of factor models composed of two, three, and four factor variables.

Ключови думи

determined factor analysis, averaged chain substitution method
Свалете ISA.2021.2.08.pdf