Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
4

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Интегриран подход за планиране на местно развитие

Резюме

В статията се изследват нормативната и методическата рамка на регионалното и пространственото пла­ниране в България след 90-те години на миналия век. Очертават се проблемите и предизвикателствата пред комплексното планиране в българските общини. Предла­гат се алтернативи за интегрирано пла­ниране с оглед постигане на устойчиво местно развитие.

An Integrated Approach to Local Development Planning

The article examines the normative and methodological framework of regional and spatial planning in Bulgaria after the 1990s. The problems and challenges facing complex planning in Bulgarian municipalities are outlined. Alternatives for integrated planning are proposed in order to achieve sustainable local development.

Ключови думи

integrated approach, spatial plan, municipal development planning
Свалете ISA.2020.4.03.pdf