Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Държавното и наднационалното в социалната политика на Европейския съюз в период на глобални трансформации

Резюме

В статията са представени специфичните аспекти и цели на социална­та политика на Европейския съюз (ЕС). В направения исторически преглед хронологично е представено развитието на социалната политика на ЕС успоредно с развитието на евроинтеграцията. Анализирани са спе­цифичните характеристики на социалната политика на ЕС – ограничени законови пра­вомощия на евроинституциите, почти пъ­лен контрол на националните правителства в социалната сфера на държавите членки и косвените механизми за влияние и наблюде­ние на националните политики от страна на институциите на ЕС. Специално внимание е отделено на изследването на механизмите за осъществяване на социалната политика на ЕС, които подпомагат националните по­литики в социалната сфера, в т.ч. трудов пазар, заетост и контрол на безработица­та; условията на труд, свободен достъп до работните места и борба с всички форми на дискриминация; социалното подпомагане, здравеопазването и пенсионното осигурява­не; решения в областта на демографската политика, борбата с бедността, социално­то изключване и др. В тази връзка са из­следвани възможностите на структурните, инвестиционните и социалните фондове, разпределяни от ЕС към бенефициентите в държавите членки за постигане на общи цели на Съюза, както и регулаторните меха­низми на ЕС за въвеждане на общи стандар­ти, чрез програми, регламент и директиви. Анализирани са постиженията в социална­та сфера на ЕС, новите предизвикателства, проблеми и перспективи за развитие на со­циалната политика на ЕС.

National and Supranational in the Social Policy of the European Union in a Period of Global Transformations

The paper presents specific aspects and goals of social policy of the European Un­ion (EU). The historical review chronologically presents the development of the EU’s social policy along with the development of the euro­integration. The specific features of EU social policy have been analyzed: limited legislative powers of EU institutions, almost complete control of the national governments of mem­ber states in the social field, and the indirect mechanisms of influence and monitoring on national policy by EU institutions. Special at­tention is paid to the study of mechanisms for implementing EU social policies that support national social policies, i.e. the labour mar­ket, employment and unemployment control; working conditions, free access to jobs and the fight against all forms of discrimination; social support, health and pensions; solu­tions in the field of demographic policy, the fight against poverty and social exclusion, and much more. As a result, the possibilities of structural, investment and social funds distrib­uted by the EU to beneficiaries in member states to achieve the common goals of the Union, as well as the EU regulatory mecha­nisms for implementing common standards through programs, rules and directives, have been studied. Achievements in the social field of the EU, new challenges, problems and prospects for the development of social policy of the EU have been analyzed.

Ключови думи

Европейски съюз, безработица, социална политика, качество на живот, условия на труд
Свалете ISA.2020.3.07.pdf