Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Стандартизиран модел за счетоводно отчитане на инфраструктурните активи в публичния сектор

Резюме

В настоящата статия е представен стандартизиран модел за счетоводно отчитане на инфраструктурните активи в публичния сектор. Значимостта на тази категория активи поражда необходимостта от прилагането на общи правила за счетоводно отчитане и представяне във финансовите отчети на предприятията от публичния сектор. Представеният модел е изграден на база Международните счетоводни стандарти за публичния сектор. В статията е направен и кратък обзор на нормативните документи, в които е регламентирано отчитането на тези активи в Република България и е направен анализ на липсата на стандартизация на счетоводството в публичния сектор в нашата страна.

Standardized Model for Accounting for Public Sector Infrastructure Assets

The article presents a standardized model for accounting for infrastructure assets in the public sector. The significance of this category of assets raises the need for the application of common rules for accounting and presentation in the financial statements of public-sector enti­ties. The presented model is based on the In­ternational Public Sector Accounting Standards. The article also gives a brief overview of the normative documents that regulate the reporting of these assets in the Republic of Bulgaria and analyzes the lack of standardization of public sector accounting in our country.

Ключови думи

инфраструктурни активи, МССПС 17 Имоти, машини, съоръжения, стандартизиран модел
Свалете ISA.2020.3.04.pdf