Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
3

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Конфликт между полезност и ефективност при управление правата на собственост в градското строителство

Резюме

В статията се представя разработката на качествено нов теоретичен модел (подход), разглеждащ последиците от раздробяването на собствеността и правомощията върху дадена собственост, определен като „Конфликт между полезност и ефективност при раздробяването на собствеността”. Представя се възможността за прилагане на този модел в урегулирането на някои притеснителни тенденции, наблюдавани в строителния сектор както в България, така и по света.

The Conflict between Utility and Efficiency in the Management of Property Rights in Urban Construction

The article presents the development of a new theoretical model (approach) which examines the outcomes of the fragmentation of property and the powers over a given property defined as a “conflict between utility and efficiency when a property is fragmented.” Furthermore, the paper presents the possibility of applying this model in the regulation of some worrying tendencies, observed in the construction sector in Bulgaria, as well as around the world.

Ключови думи

теория на права на собственост, пределни разходи, полезност, раздробяване на правата на собственост, градско планиране, строителство
Свалете ISA.2020.1.07.pdf