Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Моделът на кръгова икономика – нови възможности за фирмено развитие

Резюме

Нарастващото потребление на ресурси и екологичните последици, които то предизвиква, налагат промяна в ико- номическия модел. Концепцията за кръгова икономика е част от тази промяна. Цел на настоящата статия е да очертае потенциала и перспективите за развитие на кръговата икономика в България, като същевременно докаже необходимостта от адекватни мерки от страна на публичните власти за насърчаване на подобна промяна. Разработката се базира на първично проучване за нагласите на българските работодатели за провеждане на корпоративна политика, свързана с принципите на устойчивото развитие, направено сред 200 предприятия. Използвани са статистически, социологически и аналитични методи. Анализът доказва наличие на неизползвани възможности, свързани не просто с по-ефективното използване на ресурси- те, както в частния, така и в публичния сектор, но и с подценяване на значимостта на проблема. Фирмите биха могли сериоз- но да намалят разходите си, да подобрят конкурентоспособността си и експортния си потенциал, ако приложат нови бизнес модели и нови иновативни технологии – едновременно ресурсоспестяващи и екологощадящи. Изводите, до които се достига, сочат съществуването на редица пречки, които забавят прехода към модел на действителна кръгова икономика. Това налага ускоряване на реформата в екофискалната и иновативна правителствени политики. Добавената стойност на статията е не само в аналитичното разглеждане на проблемите, но най-вече в извеждането на препоръки за бъдещи мерки.

The Circular Economy Model – New Opportunities for Corporate Development

The increasing consumption of resources and the environmental consequences that result from it require a change in the economic model. The concept of a circular economy is part of this change. The objective of the paper is to outline the potential and outlooks of development of circular economy in Bulgaria, as well as demonstrate the need for adequate measures on part of public authorities to encourage this change. The research is based on a primary survey of Bulgarian employers’ attitudes towards pursuing a corporate policy relating to the principles of sustainable development, which has been conducted among 200 enterprises. Statistical, sociological and analytical methods have been used. The analysis reveals untapped potential not only with regard to a more efficient use of resources, in both the private and public sectors, but also in terms of underestimating the significance of the issue. Firms could significantly reduce their costs, improve their compatibility and their export potential if they apply new business models and new innovative technologies, which are both resource-efficient and eco-friendly. The research and analytical methods used for the development of the paper involve graphical and table presentation of statistical and empirical data and survey of available legal and analytical research on the topic. The conclusions reached reveal a number of obstacles slowing down the transition to a real circular economy model. That would require speeding up the reform in the ecofiscal and innovative government policies. The paper’s added value lies not only in the analytical examination of the issues, but above all in deriving recommendations for future actions.

Ключови думи

кръгова икономика, ефективно използване на ресурсите, иновативни технологии, екологощадящо производство
Свалете 13_ISA_4_2019.pdf