Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
3

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Анализ на цикличните компоненти на борсовия индекс S&P 500 чрез трансформация с вълнички

Резюме

Статията извършва методологичен обзор по отношение на трансформацията с вълнички и приложението й във финансите и икономиката. По този начин се извеждат предимствата на „вълничката“ като сравни- телно нов метод пред алтернативните подходи за времево-честотен анализ на даден времеви ред. Този новаторски подход бива пренебрегван от икономическата академична общност като цяло поради предпочитанието да се прилага традиционният иконометричен инструментариум. Трансформацията с вълнички съумява да раздроби структурата на даден времеви ред на по-прости фрагменти, съответстващи на различните честоти. Основната цел на статията се изразява в проследяването на времево-честотните характеристики на изменението на месечните цени при затваряне на индекса S&P 500 за период от 65 години. Представени са възможностите за едномерен анализ, които предлага непрекъснатата трансформация с вълнички. Резултатите показват, че времевата структура на данните претърпява съществени из- менения през анализирания период от време с ясно изразена поява на технологичния балон и ипотечната криза от 2007-2008 г.

Analyzing the Cyclical Components of the S&P 500 Stock Index through Wavelet Transformation

The paper systematizes the main scientific constellations when employing wavelet transformation. Thus, the advantages of the wavelet as a relatively new approach in comparison to the alternative methods of time-frequency analysis of time-series are presented. This innovative approach is being neglected by the economic scientific community as a whole due to the preference of applying traditional econometric techniques. Wavelet transformation can partition the time-series structure into simpler components that correspond to different investment horizons (frequencies). The main goal of the paper is to investigate the time-frequency characteristics of the volatility of the monthly close prices of S&P500 index for a period of 65 years. The applicability of the continuous wavelet transformation to one-dimensional analysis is also presented. The results show that the data structure undergoes severе structural changes within the analyzed period with a clear appearance of the Technological boom and the Mortgage crisis of 2007-2008.

Ключови думи

икономически кризи, капиталови пазари, трансформация с вълнички, S&P 500, циклични компоненти
Свалете 10_ISA_4_2019.pdf