Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
3

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Анализ на цикличните компоненти на борсовия индекс S&P 500 чрез трансформация с вълнички

Резюме

Статията извършва методологичен обзор по отношение на трансформацията с вълнички и приложението й във финансите и икономиката. По този начин се извеждат предимствата на „вълничката“ като сравни- телно нов метод пред алтернативните подходи за времево-честотен анализ на даден времеви ред. Този новаторски подход бива пренебрегван от икономическата академична общност като цяло поради предпочитанието да се прилага традиционният иконометричен инструментариум. Трансформацията с вълнички съумява да раздроби структурата на даден времеви ред на по-прости фрагменти, съответстващи на различните честоти. Основната цел на статията се изразява в проследяването на времево-честотните характеристики на изменението на месечните цени при затваряне на индекса S&P 500 за период от 65 години. Представени са възможностите за едномерен анализ, които предлага непрекъснатата трансформация с вълнички. Резултатите показват, че времевата структура на данните претърпява съществени из- менения през анализирания период от време с ясно изразена поява на технологичния балон и ипотечната криза от 2007-2008 г.

Analyzing the Cyclical Components of the S&P 500 Stock Index through Wavelet Transformation

The paper systematizes the main scientific constellations when employing wavelet transformation. Thus, the advantages of the wavelet as a relatively new approach in comparison to the alternative methods of time-frequency analysis of time-series are presented. This innovative approach is being neglected by the economic scientific community as a whole due to the preference of applying traditional econometric techniques. Wavelet transformation can partition the time-series structure into simpler components that correspond to different investment horizons (frequencies). The main goal of the paper is to investigate the time-frequency characteristics of the volatility of the monthly close prices of S&P500 index for a period of 65 years. The applicability of the continuous wavelet transformation to one-dimensional analysis is also presented. The results show that the data structure undergoes severе structural changes within the analyzed period with a clear appearance of the Technological boom and the Mortgage crisis of 2007-2008.

Ключови думи

икономически кризи, капиталови пазари, трансформация с вълнички, S&P 500, циклични компоненти
Свалете 10_ISA_4_2019.pdf