Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
3

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в контекста на корпоративната социална отговорност

Резюме

Настоящата публикация има за цел да се изведат предпоставките за обособяване на управлението на здравословните и безопасни условия на труд като елемент на корпоративната социална отговорност и да се идентифицират ползи- те от прилагането им по този начин като елемент на общото управление на организацията. Всяка година в Европа един на всеки десет работници е засегнат от трудова злополука или професионално заболяване. В резултат 3,4 милиона човека умират, а 3,7 милиона остават с увреждания. Общите загуби са 3,3 % от БВП на Европейския съюз. Правителствата създават правни норми, регламенти и предписания, но отговорността за изграждане на здравословна и безопасна работна среда в организациите е на работодателите. Тази отговорност често се пренебрегва от бизнеса в полза на бързи печалби или е сведена до формално изпълнение на основните нормативни предписания. Такова поведение в крайна сметка води до загуби и за самата фирма, и за обществото като цяло. Очевидно е, че бизнесът се нуждае от повече информация, за да осъзнае общите ползи от доброто управление на здравословни- те и безопасни условия на труд, особено в днешните условия на глобализация и повишени изисквания за отговорност от страна на обществото. Затова е направен опит да се изведат отраженията на изградената в организацията работна среда, да се представят добри практики и да се очертаят ползите от доброволното възприемане на действията на корпоративната социална отговор- ност като неразделна част от управлението на стопанската единица.

Ensuring Healthy and Safe Work Conditions in the Context of Corporate Social Responsibility

The present publication aims to identify the prerequisites for differentiating the management of healthy and safe work conditions as an element of corporate social responsibility and to identify the benefits of their application as an element of the overall management of the organization. Every year in Europe 1 in 10 workers is affected by an accident at work or by industrial disease. As a result, 3,4 million people die and 3,7 million remain disabled. Total losses are 3,3% of the European Union’s GDP. Governments create legal norms, regulations and prescriptions, but it is the employers who are responsible for building a healthy and safe working environment in organizations. This responsibility is often overlooked by businesses in favor of quick profits or is reduced to formal implementation of the main regulatory requirements. Such behavior ultimately leads to losses for both the company itself and society as a whole. It is obvious that businesses need more information to realize the overall benefits of good management of health and safety at work, especially in today’s globalized world with increased demands for public responsibility. Therefore, an attempt is made to draw the reflections of the work environment created in the organization, to present good practices and to outline the benefits of the voluntary adoption of corporate social responsibility as an integral part of the management of the business unit.

Ключови думи

корпоративно управление, корпоративна социална отговорност, здравословни и безопасни условия на труд, трудови злополуки
Свалете 06_ISA_4_2019.pdf