Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Концептуални и методически особености на преподаването и изучаването на макроикономика

Резюме

В статията се разглеждат някои концептуални и методически осо­бености на преподаването и изучаването на макроикономика, които се извеждат от нейния полемичен характер на теоретично равнище и интердисциплинарна същност. В съдържателен аспект се акцентира на задачите на университетското икономи­ческо образование да развива потенциал за изследователска работа, което изисква овладяване на определен научен инстру­ментариум и отчитане на спецификите на местната социална и икономическа среда в процеса на преподаване и използване на макроикономическото знание. Изведените насоки на обучението по макроикономика се обвързват с мястото му в цялостното преподаване на икономическа теория на университетско равнище и включването на новите технологии в по-доброто овла­дяване на силно абстрактната макроиконо­мическа теория.

Conceptual and Methodical Specificities of Teaching and Studying Macroeconomics

The paper addresses some conceptual and methodical specificity of teaching and learning macroeconomics due to its polemical nature at theoretical level and interdisciplinary character. Conceptually, we put emphasis on the tasks of university education in econom­ics to develop research potential that requires certain scientific toolkit to be employed and a thorough consideration of local social and economic environment specifics. The pro­cess of teaching macroeconomics is also considered in the light of overall teaching of economic theory at university level and the incorporation of new technologies into bet­ter mastery of highly abstract macroeconomic theory.

Ключови думи

Макроикономика, икономическо образование, преподаване на икономика, икономически школи, интердисциплинарен подход на преподаване
Свалете 13_Zlatinov_ISA_br3_2019.pdf