Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Някои основни зависимости в баланса на междуотрасловите връзки и уточняване на терминологията

Резюме

В статията са разгледани различията между понятията „мултиплика­тори“ и „пълни разходи“ в баланса на меж­дуотрасловите връзки. Доказано е каква е разликата между тях. Изведени и система­тизирани са различни начини за изчислява­не на пълните и на косвените разходи. Из­ведена е формула за изчисляване на косвени разходи от произволен концентър.

Some Primary Dependencies in the Balance of Cross-Sectoral Relations and Clarification of the Terminology

The article examines the differences be­tween the terms “multiplicators” and “full costs” in the balance of cross-sectoral relations. The nature of the difference between them is prov­en. Various ways for calculating full and indirect costs have been outlined and systematized. A formula for calculating indirect costs by a ran­dom concenter is developed.


Ключови думи

пълни разходи, баланса на междуотрасловите връзки
Свалете 12_Kiranchev_ISA_br3_2019.pdf