Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
4

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Политика на списанието

Винен клъстер в България – възможности и перспективи (на примера на област Пловдив)

Резюме

Преструктурирането на све­товния пазар на вино и промяната в по­требителските вкусове и предпочитания, налагат формиране на нови способи за приспособяване към промените на средата и конкурентно позициониране на български­те винопроизводители, които преоблада­ващо са микро-, малки и средни предприя­тия. Налице е обособяването на нов тип взаимовръзки и взаимоотношения, в които фирми-конкуренти се кооперират и обеди­няват конкурентните си предимства, за да постигат синергиен ефект от съвместни дейности и да повишат своята конкурен­тоспособност. Прилагането на подобни практики свидетелства за наличие на ин­теграционни процеси в сектора и съвмес­тимост с целите, заложени в Национална стратегия за развитие на лозарството и винарството в Република България 2005- 2025 г. (за реализация на българските вина на вътрешния и външните пазари). Затова идеята за винени клъстери печели все по­вече привърженици, като целта на насто­ящото изследването е да разкрие ефектив­ността от интеграционните процеси в сектора, като възможност за оползотворяване на конкурентния му потенциал и пред­поставка за изграждането и функционира­нето на винени клъстери.

Wine Cluster in Bulgaria – Opportunities and Perspectives

The restructuring of the global wine market and the change in consumer tastes and prefer­ences necessitate the formation of new ways of adapting to the changes of the environment and the competitive positioning of Bulgarian wine producers, which are predominantly micro, small and medium enterprises. There is the es­tablishment of a new type of interrelations and relationships in which competitors compete and combine their competitive advantages in order to achieve a synergy effect from their joint activ­ities and to increase their competitiveness. The application of such practices demonstrates the presence of integration processes in the sector and is compatible with the objectives set in the National Strategy for the Development of Viti­culture and Wine Production in the Republic of Bulgaria 2005-2025 (for the realization of Bul­garian wines on domestic and foreign markets). In this regard, the concept of wine clusters is gaining more and more supporters; the purpose of this study is to reveal the efficiency of the integration processes in the sector as an oppor­tunity to exploit its competitive potential and a prerequisite for the construction and functioning of wine clusters.


Ключови думи

конкурентоспособност, винарска индустрия, винен клъстер, интеграционни процеси
Свалете 5_Dimitrova_ISA_br3_2019.pdf