Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Предпоставки и последици от неравенството и бедността

Резюме

Неравенството и бедността са присъщи на всяко общество и са колкото нежелан, толкова и неизбежен спътник на икономическото развитие. Наличието на неравенство е донякъде естествено с оглед на различните знания и умения на хората, определящи различната им производителност. Може дори да се твърди, че разликите в доходите и материалното състояние сред населението създават стимул за повече усилия, стремеж към по-добро образование, а вследствие на това – подобряване на благосъстоянието на цялото общество. В действителност, обаче, проблемът не е в самото неравенство (то наистина е неизбежно), а в неговия размер, в причините, които го задълбочават до степен, в която то става неприемливо за преобладаващата част от хората. Неравенството и бедността са следствие на множество причини – както естествени, така и породени от несъвършенствата на пазарните механизми. Имен но поради тази причина съществуващите икономически системи не са в състояние автоматично да ги регулират. Тази функция следва да се изпълнява от държавата чрез провеждане на различни политики с цел да ограничи тяхното развитие и намали социалното напрежение, породено от тях. Основната цел на това изследване е да аргументира защо прекомерното неравенство е нежелателно както от социална, така и от чисто икономическа гледна точка. Статията е разработена в две части. В първата част се прави постановка на проблема, разглеждат се различните измерители на бедността и неравенството и се обосновава необходимостта от държавна намеса. Във втората част се дискутират възможните решения. Анализира се съществуващата нормативна база и се разглеждат различните механизми с които разполага държавата за противодействие на формиралите се неблагоприятни тенденции.

Prerequisites and Consequences of Inequality and Poverty

Inequality and poverty are inherent in every society and they are simultaneously an undesirable and inevitable companion of economic development. The existence of inequality is somewhat natural in view of the different knowledge and skills of people that determine their individual productivity. It can even be argued that income and material disparities among the population create an incentive for more effort, pursuit of better education and, consequently, the improvement of the well-being of the whole community. In reality, however, the problem is not in inequality itself (it is hard to avoid), but in its size, in the causes that deepen it to the point where it becomes unacceptable to the majority of people. Inequality and poverty could be triggered by a multitude of reasons – either natural, or ones caused by the imperfections of market mechanisms. For this reason existing economic systems are not able to automatically regulate them. This function should be performed by the state through the implementation of different policies in order to limit their development and reduce the social tension born out of them. The main purpose of this study is to explain why excessive inequality is undesirable from both a social and a purely economic perspective. The article is developed in two parts. The first part deals with the problem, examines the different measures of poverty and inequality and justifies the need for state intervention. The second part discusses possible solutions. The existing legal framework is analyzed and the various mechanisms available to the country to counteract the unfavorable trends are examined.

Ключови думи

неравенство, бедност, социална справедливост
Свалете Yocov3_Alternativi_BG_br_2_2019.pdf