Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Новата правна рамка и ролята на регистрираните одитори срещу измамата “пране на пари”

Резюме

Този доклад прави оценка на изискванията за борба с прането на пари в  светлината на новата директива на ЕС –  Четвърта директива срещу изпирането  на пари и очаквания ефект за българските регистрирани одитори. Директивата е  одобрена на 20 май 2015 г. и утежнява правилата за държавите-членки на ЕС по отношение на борбата с изпирането на пари. С  новата регулаторна рамка борбата с прането на пари и борбата с финансирането на  тероризма достига нови висоти. Участието и ролята на определени професионални  групи, сред които и регистрираните одитори, се разширяват и предизвикват тяхната  дейност и професионална практика.  Анализът позволи да се потвърди, че по  отношение на правната рамка България е  транспонирала повечето от регулаторните  изисквания на ЕС. Регистрираните одитори  в България прилагат стриктно разпоредби  от Закона за мерките срещу изпирането  на пари (ЗМИП) и Закона за мерките срещу  финансирането на тероризма (ЗМФТ). Налице e и етичен кодекс, приложим към всички  регистрирани одитори, членове на ИДЕС –  Етичен кодекс на професионалните счетоводители. Ключово място за нормативно  съответствие на дейността на регистрираните одитори и спазване на изискванията  на ЗМИП и ЗМФТ заемат и Единни вътрешни  правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма.  По отношение на новата Четвърта директива, тя е транспонирана в Проекта на  ЗМИП, който се очаква да влезе в сила от  началото на 2018 г. Новите законодателни  изисквания (комплексна проверка на клиентите; оценка на риска от изпиране на пари;  разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти и др.) ще  наложат сериозни предизвикателства за  сектора. Следва да се отбележи, че в законопроекта не всички от прилаганите мерки  са лесно приложими, обективни и очакванията са за още по-голяма административна  тежест. Необходимо е прецизиране на текстовете и внимателен анализ, за да може  новите мерки да бъдат максимално ефективни и ефикасни и отчитайки максимално  спецификите на външния одит. 

The New Legal Framework and the Role of Registered Auditors Against “Money Laundering” Fraud

This paper has assessed anti-money laun­dering requirements in light of the new EU Di­rective – the Fourth Anti-Money Laundering Di­rective, and the expected impact on registered Bulgarian auditors. The Directive was approved on 20/05/2015, and tightens the rules for EU Member States in terms of anti-money laun­dering and aligned them with the international framework. With the new framework, money laundering and terrorist financing countering is reaching new heights. Hence, the involvement and role of certain professional groups, includ­ing registered auditors expands and challenges their routine activities and professional practice. The analyses lead to the conclusion that, in terms of the legal framework, Bulgaria has transposed most of the EU-wide regulatory re­quirements in its national legal framework. Reg­istered auditors apply strictly the Law on Mea­sures against Money Laundering (LMML) and Law on Measures Against Financing of Terror­ism (LMMF). Certain ethic codes applicable to all registered auditors, members of Institute of Public Accountants, are in place – The Code of Ethics for Professional Accountants. Crucial role in the compliance process of the registered au­ditors and LMML and LMMF rules following play the Uniform Internal Rules for the Control and Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing, developed by IPA.  In regards to the new Fourth Directive, it has been transposed into the draft of LMML, which is expected to be in force by early 2018. The new legislative requirements (customer due diligence, risk assessment of money launder­ing, disclosure of suspicious transactions, and customers, etc.) will pose serious challenges for the sector. The general conclusion is that not all of the new proposed measures are easily appli­cable, objective and the expectations are for en­hanced administrative burden. It is necessary for texts to be more precise, additionally analyzed, in order to be even more effective and efficient and to take into consideration the specifics of external audit.

Ключови думи

пране на пари, Четвърта директива на ЕС, регистриран одитор
Свалете Slancheva_Alternativi_br1_2019_BG-9.pdf