Най-новият брой
Икономически и социални алтернативи
Том
25
година
2019
Брой
2

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Мисли за недоказани хипотези

Резюме

Статията представя мне­нието на автора по проблеми, свързани с промените в икономическата наука, с въз­никването на нови теории и хипотези и др. Авторът, от гледище на теорията и мето­дологията на икономическата наука, има за цел да постави някои нерешени въпроси пред счетоводната мисъл.

Thoughts on Unsubstantiated Theories

The article presents the author’s views on issues related to the changes in economic sci­ence with the emergence of new theories and hypotheses, etc. In terms of theory and meth­odology of economic science, the author’s goal is to present some unresolved problems to ac­counting thought.

Ключови думи

икономическа наука, теория, методология
Свалете Mihailov_IA_br4_2018_bg-12.pdf