Най-новият брой
Икономически и социални алтернативи
Том
25
година
2019
Брой
2

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Клъстери и клъстерни инициативи в България: развитие и предизвикателства

Резюме

Ролята на клъстерите за икономическото развитие, конкурентоспособността и иновациите многократно е потвърждавана в редица академични и практически изследвания, а разнообразните по  своя характер клъстерни инициативи се  превръщат във все по-популярен подход за  тяхното възникване, укрепване и развитие.  Основната цел на статията е да представи развитието на клъстерите в България, като открои специфичността на  осъществяваните клъстерни инициативи,  предпоставките и предизвикателствата  относно бъдещото им развитие. Направеното изследване е в отговор на  практическата необходимост да се изгради цялостна представа относно мястото  и ролята на клъстерите за развитието на  съвременната българска икономика: провежданата национална политика в областта на клъстерното развитие, нейните  основни характеристики и прилагани инструменти в контекста на политиката на  ЕС; средата, в която възникват и се развиват клъстерите от една страна, и от друга – тяхната степен на развитие и структура, както и на възможностите чрез осъществяваните клъстерни инициативи да  се подобри бизнес средата и националната  конкурентоспособност.  Получените резултати от проведеното  научно изследване по университетски проект на УНСС на тема: „Развитие на клъстерните инициативи в България: състояние,  предпоставки и предизвикателства“ показват, че клъстерите в България, изследвани  в посочените по-горе аспекти, не са предпоставка за подобряване на националната  конкурентоспособност. Основните причини  откриваме в незадоволителното състояние, както по отношение на провежданата  клъстерна политика, така и на средата, в  която те възникват и оперират, състоянието в развитието на клъстерите и тяхната  структура, малкия брой активни клъстери  при изключително голям и нарастващ брой  нововъзникнали, ниската степен и ограничен обхват на осъществявани клъстерни  инициативи. В тази насока са и основните предизвикателства в бъдещото развитие  на клъстерните инициативи в България.

Clusters and Cluster Initiatives in Bulgaria: Development and Challenges

The role of clusters for economic develop­ment, competitiveness and innovations is re­peatedly confirmed in a set of academic and practical studies and the various cluster initia­tives are becoming an increasingly popular ap­proach for their origination, consolidation and development. The main goal of the article is to represent the development of clusters in Bulgaria by out­lining the specificity of the implemented cluster initiatives, prerequisites and challenges towards their future development. The research is in response to the practical necessity to create a comprehensive idea about the place and the role of clusters in the devel­opment of contemporary Bulgarian economy: implemented national politics for cluster devel­opment, its basic characteristics and applied tools in the context of EU politics; the environ­ment in which the clusters originate and develop on one hand and their degree of development and structure on the other hand, as well as the possibility to improve the business environment and national competitiveness through the imple­mented cluster initiatives. The results of the conducted research of of the UNWE's “Development of cluster initiatives in Bulgaria: condition, prerequisites and chal­lenges” university project show that the clusters in Bulgaria, investigated in the above aspects, are not a prerequisite for the improvement of national competitiveness. The main reasons are revealed in the unsatisfactory condition of the implemented cluster policy, as well as the environment in which they originate and oper­ate, the state of development of the clusters and their structure, the small number of ac­tive clusters in the presence of an excessively large and growing number of emerging ones, the low degree and limited scope of imple­mented cluster initiatives. The main challenges in the future development of cluster initiatives in Bulgaria are along this lines.

Ключови думи

конкурентоспособност, клъстери, клъстерни инициативи, бизнес среда, модел на диаманта на М. Портър
Свалете Clasteri_IA_br4_2018_bg-2.pdf