Най-новият брой
Том
29
година
2023
Брой
3

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Икономически и професионални трансформации в конвергентна медийна среда

Резюме

Настоящата статия предста­вя резултатите от едно многоаспектно и интердисциплинарно проучване на икономи­ческите и професионалните трансформации в конвергентна медийна среда, проведено в периода 2014-2015 г. от научноизследова­телски екип на катедра „Медии и обществе­ни комуникации“ в УНСС. Предмет на анализа са промените в бизнес моделите, в журна­листическите умения и компетенции, в жур­налистическото образование, в жанровите форми, езика и стила на медиите, в тра­диционните PR техники и в динамиката на политическия живот. Авторите на изследването отчитат влиянието на европейски­те и световните медийни стандарти върху икономическите, професионалните и поли­тическите трансформации в конвергентна медийна среда в България, но насочват вниманието си основно към особеностите в развитието на българския медиен пазар, българската журналистика, връзките с об­ществеността и политическата сфера.

Professional and Economic Transformations in Convergent Media Environment

The text presents the results of a multifac­eted interdisciplinary study carried out in 2014- 2015 by a research team of doctoral students and members of the Department of Media and Public Communications at the University of National and World Economy in Sofia. The study focuses on current changes in media business models, journalistic skills and compe­tencies, media and journalism education pat­terns, genre forms, media style and language, PR techniques and media-related political practice. The authors pay attention to the influ­ence of world and European media standards on economic, professional and political trans­formations in convergent media environment in Bulgaria, but also examine the specific fea­tures of local media markets, journalism, PR and political practice.

Ключови думи

медийна конвергенция, икономически трансформации, професионални трансформации, традиционни медии, онлайн медии
Свалете 9-Kolectiv.pdf