Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
2

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Политика на списанието

Зависимости между политическа и икономическа власт в България (концептуални ориентири за дебат)

Резюме

Статията се базира на ключов доклад, произнесен на Студентска кръгла маса: „От какви знания за политиката се нуждаят студенти от икономически спе­циалности в УНСС?“ (№ НИД НП - 11/2014). Основната цел е да предостави на студен­тите концептуални ориентири за дискусия по проблема за пресечните точки и взаим­ните зависимости между политическата и икономическата власт в съвременна Бълга­рия. Съдържанието на доклада е структу­рирано в три части. В първата се изясня­ват основни понятия: власт, политика, ка­питализъм, демокрация (западна, либерална представителна демокрация), политическа, икономическа и медийна власт. Втората част проследява отношенията между пред­ставителна демокрация и пазарен капита­лизъм от средата на ХХ век до днес – нача­лото на XXI век, като тези отношения пре­минават през два етапа, условно обозна­чени като „политизация на икономиката“ и „икономизация на политиката“. Третата част е посветена на българския преход към либерална демокрация и капиталистическа пазарна икономика след 1989 г. Откроени са особеностите на българския капитализъм и българската демокрация през призмата на такива фундаментални ценности като свобода и равенство. Предложени са ори­ентири за дебат върху актуални въпроси от политическия и обществен дневен ред в нашата страна като: криза на партийно- политическото представителство, на де­мокрацията, дефекти във функционирането на пазарната икономика, симптоми за оли­гархизация на политиката, популизъм и др.

Interdependencies between Political and Economic Power in Bulgaria (Conceptual References for Debate)

The article is based on a key paper pre­sented at the Student round table “What kinds of knowledge for politics do the students of economics from UNWE need?” (11/2014). The main aim is to provide students with conceptual references for a discussion on the issue of the intersection points and mutual interdependen­cies between political and economic power in contemporary Bulgaria. The paper is structured in three parts. The first explains basic notions: power, politics, capitalism, democracy (West­ern, liberal, representative democracy), political, economic and media power. The second part studies the interrelations between representa­tive democracy and market capitalism since the middle of XX century to nowadays – the be­ginning of the XXI century as theses relations pass through two phases – “politicization of the economy” and “economization of politics”. The third part is dedicated to the Bulgarian transition to liberal democracy and capitalist market econ­omy after 1989. Specific features of the Bulgar­ian capitalism and democracy are highlighted through the prism of such fundamental values such as freedom and equality. References for debate on actual issues from the political and social agenda in the country are offered, such as: the crisis of political party representative­ness, of democracy, defects of market economy functioning, symptoms of oligarchization of poli­tics, populism, etc.Ключови думи

капитализъм, политика, власт, демокрация, български преход
Свалете 8-Tcakova.pdf