Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Правни проблеми във връзка с отговорността на превозвача при въздушния превоз на пътници

Резюме

Правни проблеми във връзка с отговорността на превозвача при въздушния превоз на пътници

Анализът на проблемите на действащата правна уредба на отговор­ността на превозвача при въздушния превоз на пътници следва да обхване както вътреш­ните актове, така и тези от правото на ЕС и международните договори, като в резултат от него са изведени съществуващи в българ­ския Закона за гражданското въздухоплаване празноти и с оглед тяхното преодоляване са направени съответни предложения де леге ференда за изменения и допълнения на цити­рания нормативен акт. Подробният анализ на действащата национална правна уредба изисква съпоставката й с правото на държа­вите със силно развит въздушен транспорт. Тъй като българската правна система следва континенталната традиция, както и поради рецепциите на частното ни право от френ­ското право, последното може да послужи за подходяща основа за сравнителен анализ и очертаване на тенденциите, за развитието на нормативната уредба на проблемите на отговорността на превозвача при въздушния превоз на пътници.

Legal Issues Relating to the Liability of the Carrier for the Air Carriage of Passengers

The analysis of the problems of the current legislation on the liability of the carrier for the carriage of passengers should cover both inter­nal acts and those of EU law and international treaties, as a result of it are derived existing in the Bulgarian Civil Aviation Act gaps. So that they be overcome made relevant proposals de lege ferenda for amendments to the said leg­islation. The detailed analysis of the national legislation requires comparing it with the right of countries with highly developed air transport. As the Bulgarian legal system follows the con­tinental tradition, as well as receptions of our private right of French law, the latter may serve as a suitable basis for comparative analysis and mapping trends in the development of legislation on issues of liability of the carrier in air transpor­tation passenger.

Ключови думи

отговорност, въздушен превозвач, пътник, Закон за гражданската авиация, Търговски закон, Закон за задълженията и договорите, Монреалска конвенция, Варшавска конвенция, Регламент, френски Граждански кодекс, обезщетение, правна, размер, международни и национални лимити, правна природа, френски автори, смърт, телесна повреда, загуба, липса, повреда, багаж, закъснение, иск за обезщетение.
Свалете 11-Rusanova.pdf