Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Гражданското общество и Интернет – процес на адаптация

Резюме

Гражданското общество и Интернет – процес на адаптация

 Настоящата публикация се съ­средоточава върху разглеждането на връз­ката между отличителните функции на новите медии (като Интернет) и реализа­цията на стратегически цели от граждан­ското общество. Целта е да се откроят някои от основ­ните тенденции в развитието на съвре­менните обществени процеси като адап­тирането на гражданското общество към новата информационна среда и най-вече използването на новите медии за реализа­ция на основни цели в тази насока. Разкри­ването на тези аспекти в развитието на процесите, свързани с гражданското обще­ство, позволява да се анализират и обяснят някои съвременни тенденции и проблеми. Основни цели на гражданското общество като привличане на внимание, организация и координация се реализират без да е необхо­дим достъп до традиционните медии. Нара­стването на значението на новите медии води до изменения в средствата и страте­гиите, чрез които гражданските организации постигат както своите цели, така и по-голя­ма независимост от традиционните медии. В изследването е представен авторски модел, показващ реализацията на цели от гражданското общество посредством характерните функции на Интернет. Този модел илюстрира как новите медии позво­ляват развитието на съвременното граж­данското общество.

The Civil Society and Internet – a Process of Adaptation

This publication focuses on examining the relationship between the distinctive features of new media (such as the Internet) and the real­ization of civil society strategic goals. The aim is to highlight some of the major trends in contemporary social processes such as the civil society adaptation to the new information environment and especially the use of new media for the realization of its key objectives. The dis­closure of these aspects in the development of processes related to civil society allows analyzing and explaining current trends and problems. Civil Society main purposes such as attract­ing attention, organization and coordination are achieved without requiring access to traditional media. The increased importance of new media leads to changes in tools and strategies through which civil society organizations achieved both their goals and greater independence from tra­ditional media. The study presents an original model dem­onstrating the achievement of civil society ob­jectives through the Internet’s characteristic fea­tures. This model illustrates how the new media allow the development of the contemporary civil society.

Ключови думи

интернет, гражданско общество, развитие на съвременното общество.
Свалете 10-Hadjiev.pdf