Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Придобиване на европейско езиково портфолио

Резюме

Придобиване на европейско езиково портфолио

Статията представя и об­съжда изключително важен и актуален за българското образователно пространство проблем за изграждане на европейска ин­теркултурна компетентност за чужд език. Поставен е в сянката на общата езикова политика на обединена Европа. Дава отго­вор на въпроса що е то Обща европейска референтна рамка за езици и стъпките за придобиване на Европейско езиково порт­фолио.

European Cross-cultural Competency for Foreign Language

The paper is about cross-cultural compe­tency for foreign language in the context of the Common European Framework of Reference for languages, the European language Portfolio. Learning about different cultures, attitudes, per­spectives and ways of living should be included in the curriculum and respect for differences should be encouraged.

Ключови думи

междукултурна комуникация, Европейска референтна рамка за езици, Европейско езиково портфолио.
Свалете 9-Hubenova.pdf