Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Модел за въвеждане на застраховането на интелектуална собственост

Резюме

Модел за въвеждане на застраховането на интелектуална собственост

Авторът има за цел да разгледа един въпрос, по който досега не е правено из­следване. В процеса на изложението се доказ­ва, че застраховането има място в система­та на интелектуалната собственост. Чрез него ще се намалят причиняваните вреди от реализирането на „чисти” и спекулативни рискове на притежателите на права върху обекти на интелектуална собственост. Разгледани са начините за определяне на застрахователната стойност, застра­хователната сума и застрахователната премия при застраховането на обектите на интелектуална собственост. Специално внимание се отделя на за­страхователния договор, свързан с обекти­те на интелектуална собственост. Прави се изводът, че се налага въвеждането на българския застрахователен пазар на за­страховки, свързани с обектите на инте­лектуална собственост.

 Model for Establishment of Intellectual Property Insurance

The author aims to address an issue which has not yet been examined. In the framework of the material is evi­denced, that insurance has its place in the Intel­lectual Property system. It would help reducing the damages caused by the materialization of “pure” and speculative risks to the owners of in­tellectual property rights. There have been examined ways of the in­surance value determination, the sum insured and the insurance premium, related to the intel­lectual property insurance in the article. A special attention is paid to the insurance contract relating to the intellectual property rights. It is considered that specific insurances connected with the intellectual property rights therefore need to be introduced to the Bulgarian insurance market.

Ключови думи

Интелектуална собственост, Застраховане, застрахователен договор
Свалете 6-Draganov.pdf