Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Структурни изменения в данъчните приходи в България през периода 2003-2014 година

Резюме

Структурни изменения в данъчните приходи в България през периода 2003-2014 година

Управлението и обществото трябва да се информират какво се случва с данъците и данъчните приходи с течение на времето, а какво се случва с тях, може да се определи с подходящи методи на из­мерване. Статията проследява именно тези изменения на приходите от няколко основни данъка, използвайки един възмо­жен метод за отчитане на структурни изменения. Тези данъци са данък добавена стойност, акциз, данък върху доходите на физическите лица и корпоративен данък и са наречени на кратко основни, тъй като съставляват най-голям относителен дял от данъчните приходи в Републиканския бюджет. Проучването на разпределението и изменението на данъчните постъпления е направено за периода 2003-2014 година. Интерес буди какво се случва с общите данъчни приходи след въвеждане на пропор­ционално облагане върху преките подоход­ни данъци и променя ли се съотношението между тях. Затова изследваният период е условно разделен на два подпериода: преди и след приемането на България в Европей­ския съюз, което приблизително съвпада и с периода преди и след въвеждане на пропор­ционалното подоходно облагане. Ето защо е важно да се провери дали преструктури­рането на данъчните приходи е по-голямо преди или след приемането ни в Европей­ския съюз.

Structural Changes in the Tax Revenue in Bulgaria During 2003-2014

In order for government and society to be in­formed about the way taxes and the revenue they bring are changing over time we need appropriate measurement tools. The article is an applica­tion of one of the structural approaches designed to examine the change in government’s revenue associated with the major taxes. The category of the major taxes accounts for most of the govern­ment’s revenues and includes the value added tax, the excise tax, the personnel income tax and the corporate tax. The analysis covers the period from 2003 to 2014, focusing on the distribution and change in the tax revenues. A point of interest is how the introduction of the proportional direct income tax affected total tax revenues and the ratio between the two. In order to capture this effect, the timeframe of the investigation is divided in two sub-periods – before and after accession of Bulgaria to the European Union, since this closely matches the introduction of the proportional income tax. For that reason, it becomes important to check whether the restructuring in the tax revenues was bigger before or after our accession to the EU.

Ключови думи

данъци, данъчни приходи, структурни изменения
Свалете 4-Bozev.pdf