Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Насоки за повишаване конкурентоспособността на българските транспортни предприятия

Резюме

Насоки за повишаване конкурентоспособността на българските транспортни предприятия

Статията е посветена на ос­новни проблеми, свързани с функциониране­то на българските транспортни предпри­ятия. Във връзка с това е направен анализ на товарната и пътническата превозна дейност на отделните видове транспорт, формиращи националната транспортна система. Специално внимание е отделено на повишаване конкурентоспособността на железопътния, автомобилния и водния транспорт, които имат важна роля при обслужването на националната икономика. Определени са и възможностите за разви­тие на комбинираните превози в България като един от основните приоритети на ев­ропейската транспортна политика. За по­стигане целта на изследването са разгле­дани възможностите за усъвършенстване на транспортната инфраструктура, по­добряване използването на подвижния със­тав, както и повишаване екологосъобраз­носттта на отделните видове транспорт. На основата на изследването са определе­ни насоките за повишаване конкурентоспо­собността на българските транспортни предприятия и постигане на устойчиво развитие на транспортния сектор.

Guidelines for Enhancing Competitiveness of Bulgarian Transport Enterprises

The article is devoted to the basic problems related to the functioning of the Bulgarian trans­port companies. In this connection is made an analysis of freight and passenger transport ac­tivities of different types of transport forming the national transport system. A special attention is paid to increasing of railway, road and sea transport competitiveness which are playing an important role in the operation of the national economy. The possibilities for development of combined transport in Bulgaria also are deter­mined as one of the main priorities of the Eu­ropean Transport Policy. In order to achieve the research goal are examined the possibilities to improve the transport infrastructure, the rolling stock use, as well as the environmental friend­liness of different modes of transport. On the basis of the study are indicated the guidelines to enhance the competitiveness of Bulgarian Transport Enterprises and the sustainable de­velopment of transport sector.

Ключови думи

конкурентоспособност, транспортни предприятия, транспортна инфраструктура, подвижен състав, екологосъобразност
Свалете 2-Bakalova.pdf