Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Термодинамиката и икономиката на ресурсите

Резюме

Термодинамиката и икономиката на ресурсите

Близо 50 години след публика­цията Аналитична икономика (1966) на Н. Джорджеску-Ройген продължават дебати­те за ролята на термодинамиката и ен­тропията в икономическата наука. За фи­зиците най-голямото предизвикателство остава зависимостта между термодина­мичните закони и човешкия фактор. Дока­то все повече икономисти се обединяват около становището, че тази теория е под­ходящ инструмент за микроанализ на при­родните ресурси, участващи в производ­ството.

Thermodynamics and Economics of Resources

Nearly 50 years after the publication Analyti­cal Economics (1966) by N. Georgescu-Roegen discussions about the role of thermodynamics and entropy in economics are continuing. For physicists, the greatest challenge remains the interdependence between thermodynamic laws and human factor. However, more and more economists agree that this theory is a useful tool for microanalysis of natural resources in­volved in economic production.

Ключови думи

икономически растеж, ентропия, закони на термодинамиката, енергийна криза.
Свалете 1-Radev.pdf