Най-новият брой
Том
29
година
2023
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Интегриране на социалния статус в икономическата теория: статусната икономика на Робърт Франк

Резюме

В статията е систематизиран подходът на американския икономист Робърт Франк за включване на социалния статус в конвенционалните икономически модели на потребителския избор, разпределението на времето между работа и почивка, на дохода между спестяване и потребление и др. Изхождайки от методологическия индивидуализъм като основно допускане в традиционния икономически анализ, Франк успява да разкрие изцяло нов за неокласическата икономика вътрешен теоретичен пласт, обясняващ както конкурентното поведение, така и привидните отклонения от него на реалните пазари, а именно имплицитните пазари на социален статус.

Integrating Social Status into Economic Theory: The Social Status Economics of Robert Frank

This article offers an overview of the American economist Robert Frank’s approach towards integrating social status concerns into conventional economic models of consumer choice, individual time allocation between work and leisure, income allocation between consumption and saving, etc. Preserving the methodological individualism of traditional economic analysis Frank succeeds to add a promising new layer to neoclassical economic theory - implicit markets for social status – which is able to explain both competitive behavior and the apparent deviation from it in a multitude of real-life instances.  

Ключови думи

относителен доход, показно потребление, социален статус, позиционни блага, статусно съревнование
Свалете 9_4-14_Teodor.pdf