Най-новият брой
Том
29
година
2023
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Насоки за развитие на корпоративните комуникации чрез приложение на средства от социалните мрежи

Резюме

С развитието на информационните технологии, в частност интернет и уеб, през последните десет години и широкото им разпространение сред населението създаде предпоставка за изграждането на нови канали за комуникация и достъп до информация. Едновременно с това на корпоративно ниво нуждата от навлизане на нови гъвкави средства за комуникация се увеличава все повече, особено в сфери на разпръснати работни звена, динамични работни процеси, големи корпоративни структури, потребността от асинхронни и мобилни методи за общуване и колаборация дадоха възможност да навлязат технологии като web 2.0 и социални мрежи. Социалните мрежи предоставят нужния набор средства за осигуряване на потребностите от вътрешнофирмена комуникация, в комбинация с възможността на изграждане на социални кръгове и групи се налагат като удобно средство и незаменим инструмент, изместващ постепенно имейл съобщенията при асинхронната комуникация, телефона и чата при синхронната. Този начин на взаимодействие в рамките на корпорациите довежда и до промени в работните навици и подходите на взаимодействия на служителите от една страна, а от друга, дава възможност цялата информация, която се генерира в процеса на колаборация между служителите, да бъде съхранена и използвана в процеса на извличане на знания и използвана за съхранение на колективна мъдрост.

Directions for Development of Corporate Communications through Social Network Tools

The progress of information technology, particularly Internet and Web, in the last ten years and widespread usage by people gave precondition for constructing new communication and information channels. Simultaneously, enterprise needs for new flexible communication tools increases more and more, especially in areas of collocated work units, dynamic workflows, large corporate structures, the need for asynchronous and mobile methods of communication and collaboration allow entering technologies such as web 2.0 and social networks. Social networks provide the necessary range of resources for internal communication, combined with the potential of building social circles and groups are dominating as a useful and indispensable tool, displacing the email messages in asynchronous communication, phone and chat in synchronous. This way of interaction within corporations led to changes in work habits and approaches to interactions of employees on the one hand and on the other, allows all generated information in the process of collaboration between employees to be saved and used in the process of knowledge mining and stored as collective wisdom.

Ключови думи

Web 2.0, социални мрежи, корпоративни социални мрежи, колективна мъдрост, БИС
Свалете 10_br_3_2014.pdf